Szintrendszer

Szintrendszerünk teljes mértékben megfelel a Közös Európai Referenciakeret elvárásainak.

A1Szint óraszáma: 120 óra
Tudásszint: Minimumszint – Kezdőszintű nyelvhasználat

A2Szint óraszáma: 180 óra
Tudásszint: Alapszint – Alapszintű nyelvhasználat

B1Szint óraszáma: 180 óra
Tudásszint: Küszöbszint – Önálló nyelvhasználat / Alapfokú nyelvvizsga

B2Szint óraszáma: 180 óra
Tudásszint: Középszint – Önálló nyelvhasználat / Középfokú nyelvvizsga

C1Szint óraszáma: 180 óra
Tudásszint: Haladó szint – Kompetens nyelvhasználat / Felsőfokú nyelvvizsga

 

A1-es szint:

Hangzó szöveg értése: A képzésben résztvevő, ha lassan érthetően beszélnek hozzá, megérti azokat az ismert szavakat és alapkifejezéseket, amelyek családjára vagy közvetlen környezetére vonatkoznak.

Olvasás: Megérti az ismerős szavakat, neveket és a nagyon egyszerű mondatokat, például bizonyos tájékoztató feliratokat, reklámokat vagy a katalógusokban szereplő információkat.

Társalgás: Egyszerű módon képes társalogni, ha a másik személy lassabb beszédtempóval hajlandó megismételni, átfogalmazni a mondanivalóját, illetve ha segít elmondani azt, amit akar. Képes egyszerű kérdéseket feltenni és azokra válaszolni az alapszükségletei és a nagyon általános témákat illetően.

Beszéd: Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni lakóhelyét és ismerőseit.

Írás: Meg tud írni egy rövid, egyszerű képeslapra való szöveget, például egy nyaralásról szóló üdvözletet. Ki tudja tölteni a személyes adatait kérő űrlapokat, például egy szállodai bejelentkezőt, mikor a nevét, állampolgárságát és a címét kell megadnia.

A KER A1 szint teljesítésével Ön már valószínűleg az alábbi készségek birtokában van:
 • megérti a lassú, érthető beszédet, amelyek családjára és közvetlen környezetére vonatkoznak,
 • megérti a tájékoztató táblákat, katalógusokat, reklámanyagokat, egyszerű mondatokat,
 • képes egyszerű kérdéseket feltenni és azokra válaszolni általános témákat illetően,
 • ki tudja tölteni az űrlapokat, meg tud írni egy üdvözlőlapot.

A2-es szint:

Hangzó szöveg értése: A képzésben résztvevő megérti azokat a kifejezéseket éa a leggyakrabban előforduló szavakat, amelyek a legszűkebben vett személyes életével kapcsolatosak (pl. fontosabb személyi és családi adatok, bevásárlás, környék, munka). A lényeget megérti a rövid, világos, egyszerű üzenetekből és tájékoztatásokból.

Olvasás: El tud olvasni rövid és egyszerű szövegeket. Megtalál bizonyos nyilvánvaló információkat az egyszerű hétköznapi szövegekben, például hirdetésekben,prospektusokban, étlapokon és menetrendekben; Továbbá rövid, egyszerű magánleveleket is megért.

Társalgás: Képes egyszerű, kommunikációra, amely során valamely ismert témáról vagy cselekvésről egyszerűen és közvetlenül információt cserél valakivel. Röviden a mindennapi párbeszéd is megy, de általában nem ért meg annyit, hogy folyamatos maradjon a beszélgetés.

Beszéd: Bizonyos szavakkal kifejezésekkel és egyszerű fogalmazásmóddal beszélni tud a családtagjairól és másokról, az életkörülményeiről, a tanulmányairól, a jelenlegi és korábbi munkájáról.

Írás: Meg tud írni rövid, egyszerű üzeneteket, illetve nagyon egyszerű magánleveleket, például egy köszönőlevelet.

A KER A2 szint teljesítésével Ön valószínűleg az alábbi készségek birtokában van:
 • megérti az érthető, tagolt beszédet általános témákban, megérti a tájékoztatásokat,
 • megért egyszerű szövegeket, magánlevelet, bizonyos részeket a hétköznapi szövegekből,
 • képes rövid párbeszédeket lebonyolítani, információkat cserélni bizonyos témákban,
 • meg tud írni egy egyszerű magánlevelet.

B1-es szint:

Hangzó szöveg értése: A képzésben résztvevő megérti a lényeget az érthető mindennapi beszéd során, amikor jl ismert munkahelyen, iskolában szabadidőmben gyakran felvetődő témáról esik szó. Megérti a lényeget sok olyan rádió- és tévéműsorban, ahol aránylag lassan és érthetően beszélnek az aktuális hírekről, személyes vagy szakmai témákról.

Olvasás: Megérti azokat a szövegeket, amelyek a gyakrabban előforduló hétköznapi vagy szaknyelvi elemekből épülnek fel. Megérti mikor magánlevelekben eseményekről, érzésekről vagy kívánságokról írnak.

Társalgás: Elboldogul a legtöbb olyan társalgási szituációban, amely a nyelvterületen való utazgatás során felmerülhet. Felkészülés nélkül képes bekapcsolódni a társalgásba, amelyek valamely ismert vagy számára érdekes témáról szólnak, illetve kapcsolódnak a mindennapi élethez (pl. család, hobbi, munka, utazás, aktuális események).

Beszéd: Egyszerű módon képes összekapcsolni a mondatait, hogy az élményeiről, bizonyos eseményekről, az álmairól, a reményeiről és a terveiről beszámoljon. Röviden indokolni és magyarázni is tudja véleményét, a terveit. El tud mesélni egy történetet, egy könyv vagy egy film cselekményét, továbbá le tudja írni, rá hogyan hatott a mű.

Írás: Rövid egyszerűen összekapcsolt elemekből áló szöveget tud írni az ismert vagy számára érdekesnek tartott témákról. Élményekről, benyomásokról szóló magánlevelet is meg tud fogalmazni.

Alapfokú nyelvvizsga

A KER B1 szint teljesítésével Ön valószínűleg az alábbi készségek birtokában van:
 • megérti a lényeget a mindennapi beszédben illetve a rádió-, tv műsorokban,
 • megérti a gyakrabban előforduló hétköznapi vagy szaknyelvi elemekből felépülő szövegeket,
 • felkészülés nélkül képes bekapcsolódni a számára ismert témákról szóló társalgásba,
 • rövid, egyszerűen szerkesztett levél írására képes, amelyekben érzéseit is ki tudja fejezni.

B2-es szint:

Hangzó szöveg értése: A képzésben résztvevő megért hosszabb beszédeket és előadásokat, illetve még a bonyolultabb érveléseket is követni tudja, amennyiben a téma számára elég ismert. Megérti a híreket a tévében, és az aktuális eseményekről szóló műsorokat. A legtöbb filmet érti, ha a szereplők ismert dialektusban beszélnek bennük.

Olvasás: El tud olvasni olyan cikkeket, és beszámolókat, amelyek jelenkori problémákkal foglalkoznak, és ahol az író egy adott véleményt vagy nézőpontot képvisel. Megérti a kortárs irodalmi prózát.

Társalgás: Bizonyos fokú folyékonysággal tud társalogni, így lehetséges a számára, hogy anyanyelvűekkel rendszeresen beszélgethessen. Aktívan részt tud venni az ismerz témákról folyó társalgásban úgy, hogy közben kifejti és fenntartja a véleményét.

Beszéd: Világos és részletes leírásokat tud adni sok mindenről, ami az érdeklődési körébe tartozik. egy ismert témáról ki tudja fejteni a véleményét úgy, hogy megemlíti az egyes lehetőségek előnyeit és hátrányait.

Írás: Világos és részletes szövegeket tud írni sokféle, az érdeklődési körébe tartozó témáról. Meg tud írni egy esszét vagy beszámolót, amelyben információt közöl, illetve egy bizonyos vélemény mellett vagy ellen érvel. Adott események és élmények személyes jelentőségét kiemelő levelet is meg tud fogalmazni.

Középfokú nyelvvizsga

A KER B2 szint teljesítésével Ön valószínűleg az alábbi készségek birtokában van:
 • megérti a hosszabb előadásokat, a híreket a televízióban, a számára ismert dialektusban beszélő filmeket,
 • megérti a kortárs irodalmi prózát, a jelenkori problémákkal foglalkozó cikkeket, nézőpontokat,
 • képes anyanyelvűekkel viszonylag folyékonyan kommunikálni, véleményét képviselni tudja,
 • világos és részletes esszét képes írni érvelésekkel.

C1-es szint:

Hallás utáni szövegértés: A hallgató megérti még a nem világosan szerkesztett és rejtett jelentéstartalmú, hosszú szövegeket is. Szinte erőfeszítés nélkül érti meg a tévéműsorokat és a filmeket.

Olvasás: Megérti a hosszú, összetett, tényszerű és irodalmi szövegeket, érzékeli bennük a különböző stílusjegyeket. A szakmai cikkeket és a hosszú műszaki leírásokat akkor is megérti, ha nem kapcsolódnak szakterületeihez.

Társalgás: Folyamatosan és gördülékenyen fejezi ki magát, ritkán keres szavakat és kifejezéseket. A nyelvet könnyedén és hatékonyan használja a különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. Gondolatait, véleményét pontosan ki tudja fejteni; hozzászólásait a beszélőtársakéhoz tudja kapcsolni.

Folyamatos beszéd: Világosan és részletesen tud leírni bonyolult dolgokat úgy, hogy más kapcsolódó témaköröket is bevon, egyes elemeket részletez, és mondanivalóját megfelelően fejezi be.

Írás: Képes arra, hogy álláspontját világos, jól szerkesztett szövegben fogalmazza meg. Levélben, dolgozatban, beszámolóban úgy tud összetett témákról írni, hogy a fontosnak tartott dolgokat kiemeli. Stílusát az olvasóhoz tudja igazítani.

Felsőfokú nyelvvizsga

A KER C1 szint teljesítésével Ön valószínűleg az alábbi készségek birtokában van:
 • erőfeszítés nélkül ért meg filmeket, rejtett jelentéstartalmú beszédet,
 • megérti a hosszú, összetett különböző stílusú szövegeket, nem szakmájához kapcsolódó szakcikkeket,
 • folyamatos, gördülékeny beszéd jellemzi, ritkán keresi a szavakat, hatékonyan kommunikál különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban,
 • világos, jól szerkesztett, összetett témáról képes beszámolót írni, melyben stílusát az olvasóhoz képes igazítani.

C2-es szint:

Hallás utáni szövegértés: A hallgató minden nehézség nélkül megérti az élőben hallott, médián keresztül sugárzott, vagy gyors tempójú beszédet, ha van ideje megszokni az akcentust.

Olvasás: Könnyedén elolvas bármilyen tartalmú vagy formájú elvont, bonyolult szöveget, például kézikönyvet, szakcikket, irodalmi művet.

Társalgás: Könnyedén részt tud venni bármilyen társalgásban, vitában; nagy biztonsággal alkalmazza a sajátos kifejezéseket és a különböző nyelvi fordulatokat. Gördülékenyen, szabatosan, az árnyalatok finom kifejezésére is ügyelve beszél. Ha elakad, úgy kezdi újra és fogalmazza át mondanivalóját, hogy az szinte fel sem tűnik.

Folyamatos beszéd: Világosan és folyamatosan, stílusát a helyzethez igazítva ír le vagy fejt ki bármit, előadását logikusan szerkeszti meg; segíti az őt hallgató félt abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze.

Írás: Tud világos, gördülékeny, a körülményekhez stílusban illeszkedő szöveget írni. Meg tud fogalmazni olyan bonyolult levelet, beszámolót és cikket, amelynek jó tagolása segíti az olvasót abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze. Össze tud foglalni szakmai és irodalmi műveket, tud róluk kritikai elemzést írni.